com-domain,com-domains,comdomain,comdomains,Domain,Domains,domain,domains,Domainregistrierung,DOMAIN,DOMAINS

ICANN-REGISTRÁTOR: Objednajte si com-domény skôr, než Vás niekto iný predbehne!


Patríme k ICANN oficiálnym autorizovaným registrátorom pre .com-domény, .net-domény a .org- domény. Dokážeme pre Vás tieto domény ihneï zaregistrova?.

Domény .com, .net, .org, .de, .co.uk, .org.uk si objednajte prostredníctvom objednávacieho formulára. Na stránkach http://www.domainregistry.de/ si môžete vybra? zo širokej ponuky ostatných národných domén. Na tie národné domény, ktoré nenájdete v zozname, sa prosím informujte mailom na secura@domainregistry.de

Registráciou prostredníctvom nás ICANN-Registratora sa stávate nezávislým na Vašom providerovi. To znamená, môžete kedyko¾vek zmeni? internetového providera, nebude to ma? vplyv na chod vašej domény.

Top level domény .com a .net je možné zaregistrova? aj s diakritikou. Napríklad http://www.wächter.com. Ale doménové vyh¾adávaèe a WHOIS nedokážu zobrazi? takéto domény NON-ASCII.

Afilias (globálny registrátor .info-domén) povolil domény s diakritikou. Prostredníctvom nás si môžete tieto .info-domény zaregistrova?. Je potrebné zloži? zálohu, z ktorej budú odobraté peniaze až po úspešnej registrácii Vami želanej domény.info-Domains

Náklady na info-domény sú okolo 60 Euro na rok. Regitrácia je na dva roky.

DENIC povolil tiež domény s diakritikou. Domény .de s diakritikou si môžete prostredníctvom nás rezervova? bez poplatkov. Prosím vyplòte formulár pre .de-domény. V prípade úspešnej registrácie potom zaplatíte.

Takisto aj vo Švajèiarsku a Rakúsku sú povolené domény s diakritikou. Získate ich prostredníctvom formuláru pre .at-domény a .ch-domény.

Švédsky registrátor povolil tiež diakritiku pre .se-domény. Domény môžu obsahova? znaky vrátane å, ä, ö, ü, é. Bude schválená aj pomlèka.

Po¾ský registrátor poskytuje okamžite registráciu pre .pl-domény s nemeckými znakmi. Dobré služby našich východných susedov!

V prípade, že Vami žiadaná .info-doména nie je vo¾ná, máme k dispozícii registráciu .biz-domén. Aj pri .biz-doménach je od októbra roku 2005 možnos? používa? špeciálne znaky.

Priezvisko

Meno

Firma

Telefón

Fax

E-mail

Ulica, è. domu

PSÈ

Mesto

Štát


Technické údaje o vášom providerovi alebo ostatných vašich domén nie sú nutné, keï si Vašu doménu len rezervujete.

Prosím vyplòte nasledovné údaje:

1. Prajem si hosting s 10 MB web-priestorom (so štatistikami a mailovými kontami)
za 75 Euro (vrátane dph) / rok


2. Výber Subdomény bez reklám zdarma:3. Spusti? novú doménu
na mojej doméne/subdoméne:4. Zostávam pri mojom providerovi

IP-èíslo primárneho DNS servera:

Meno primárneho DNS servera:

IP-èíslo sekundárneho DNS servera:

Meno sekundárneho DNS servera:

5. Prajem si vaše DNS. Naša webstránka je umiestnená na IP adrese:
Registrujte a prevádzkujte pre mòa nasledujúcu doménu (-y)
za 60 Euro roène vrátane dph:

.com

.net

.org

.co.uk

.sk

Registrujte (rezervujte) pre mòa nasledujúcu doménu(-y)
za 30 Euro roène vrátane dph:

.com

.net

.org

.de

.co.uk

.org.uk

Môžete si rezervova? aj nasledujúce domény:

z Rakúska

.at-domény

z Talianska

.it-domény

domény pod .com

subdomény pod .com


Prvá registraèná perióda pre .com, net, .org a všetky .uk-domény je dvojroèná, po jej uplynutí môžete predlžova? doménu už v roènej periodicite. Na požiadanie je možné aj od troch do 10 rokov so zaujímavou z¾avou.

Priestor pre Vaše bezplatné heslo a dodatoèné objednávky:


Platba

Zaplatím hotovos?ou doporuèeným listom

Zaplatím šekom

Peniaze poukážem na úèet Secura GmbH:

Stadtsparkasse Köln
Kontonr. 95802955 (BLZ 37050198)
Pre objednávky mimo Nemecka je potrebné uvies? okrem BLZ aj SWIFT kód:
S.W.I.F.T. COLS DE 33

Zaplatím registráciu domény

Dám vám povolenie inkaso z môjho úètu

Meno banky:

BLZ:

Èíslo úètu:Môžete si inkasova? výdavky z mojej platobnej karty. Ak nie ste z Nemecka alebo Rakúska, prosím pla?te platobnou kartou a nepoužívajte inkaso - odúètovanie z úètu.

Platobná karta - organizácia:

Meno na platobnej karte:

Èíslo platobnej karty

Dátum expirácie:


Kliknutím na tlaèidlo potvrdzujete, že rešpektujete naše Všeobecné Obchodné podmienky, Registrants rights and responsibilites a správny orgán ICANN, preèítali ste si dokumetny a súhlasíte s podmienkami zmluvného vz?ahu medzi Secura GmbH a Vami.

Pod¾a týchto právnych regulácií ICANN považuje nezaplatené domény za vo¾né. Aby ste vašu doménu rýchlo získali, prosíme Vás o urýchlenú platbu.Faktúra a potvrdenie Vám obratom pošleme.

Prajete si bezpeènú webstránku?
Certifikát bezpeènejší

.biz-domény .name-domény .eu-domény .eu.lv-domény .info-domény .coop-domény .museum-domény .pro-domény

Odporuète túto stránku priateom!